P R I V A T U M O   P O L I T I K A

2018-11-19


1. Bendrosios nuostatos.

1.1. Ši privatumo politika (toliau – Politika) reglamentuoja VšĮ „Vaiko psichologinės pagalbos centras“, juridinio asmens kodas 304903099, buveinės adresas Kalvarijų g. 131, 312 kab., Vilnius, (toliau – mes), vykdomo asmens duomenų tvarkymo principus.
1.2. Ši Politika sudaryta vadovaujantis Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas, toliau – BDAR), Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu (toliau – ADTAĮ), kitais Europos Sąjungos ir Lietuvos Respublikos teisės aktais. Politikoje vartojamos sąvokos suprantamos taip, kai jos yra apibrėžtos BDAR ir ADTAĮ.

2. Asmens duomenų rinkimas, tvarkymas, saugojimas.

2.1. Labai svarbu, kad atidžiai perskaitytumėte Politiką, nes Jums lankantis Interneto svetainėje, kreipiantis į mus ir naudojantis mūsų paslaugomis, ši Politika bus tiesiogiai taikoma renkant, tvarkant, ir, Politikoje numatytais atvejais, perduodant Jūsų asmens duomenis duomenų gavėjams.
2.2. Jūs esate atsakingi už tai, kad Jūsų pateikiami duomenys būtų tikslūs, teisingi ir išsamūs. Žinomai neteisingų duomenų pateikimas yra laikomas Politikos pažeidimu. Jeigu pasikeičia pateikti duomenys, Jūs privalote apie tai mus informuoti. Mes jokiomis aplinkybėmis nesame atsakingi už žalą, atsiradusią Jums ir (ar) tretiesiems asmenims dėl to, jog Jūs nurodėte neteisingus ir (ar) neišsamius asmens duomenis arba nesikreipėte dėl duomenų papildymo ir (ar) pakeitimo jiems pasikeitus.
2.3. Žemiau nurodytais tikslais tvarkomų asmens duomenų mes neperduodame tretiesiems asmenims, tačiau prie jų gali būti sudaryta prieiga IT aptarnavimo paslaugas teikiančioms įmonėms, veikiančioms kaip duomenų tvarkytojai.
2.4. Tam tikrais atvejais mes galime atskleisti Jūsų informaciją kitiems, nei nurodyti, subjektams:

2.4.1. Norėdami nepažeisti įstatymų arba reaguodami į privalomą teismo proceso reikalavimą (pvz., gavę teismo įpareigojimą pateikti duomenis);
2.4.2. Norėdami patvirtinti savo veiksmų teisėtumą;
2.4.3. Kitais atvejais su Jūsų sutikimu arba teisėtu Jūsų prašymu.

2.5. Tuo atveju, jei nuspręsite kreiptis į mus siekdami dalyvauti personalo atrankoje, mes kaip duomenų valdytojas atrankos į darbo vietas tikslais tvarkysime Jūsų kaip kandidato(-ės) savanoriškai pateiktus Jūsų gyvenimo aprašyme ir/ar kituose dokumentuose esančius duomenis. Teisiniai tokio asmens duomenų tvarkymo pagrindai yra BDAR 6 straipsnio 1 dalies a) punktas – Jūsų sutikimas, duotas Jums pateikiant savo duomenis; b) punktas – tvarkymas siekiant imtis veiksmų Jūsų kaip kandidato(-ės) iniciatyva prieš sudarant sutartį.
2.6. Mes sudarome galimybę interesantams pateikti užklausas ir registruotis pas specialistus el. paštu, internetinio tinklapio pagalba ir telefonu. Teisiniu tokio duomenų tvarkymo pagrindu yra BDAR 6 str. 1 dalies f) punktas – teisėtas mūsų interesas pateikti atsakymus ir susisiekti su interesantais, susidomėjusiais mūsų teikiamomis paslaugomis, o taip pat užregistruoti asmenis apsilankymui pas mūsų specialistus.

3. Asmens duomenų saugojimo terminai.

3.1. Mes taikome skirtingus asmens duomenų saugojimo terminus priklausomai nuo tikslo, kuriuo remiantis tvarkomi konkretūs Jūsų asmens duomenys.
3.2. Kandidatų į darbo vietas atrankų metu surinktus asmens duomenis, gavę Jūsų kaip kandidato sutikimą, saugome 6 mėnesius nuo atrankos į darbo vietą pabaigos tam, kad galėtume kreiptis į Jus pakartotinai atsilaisvinus darbo vietai, o po to jie sunaikinami.
3.3. Gavę Jūsų užklausą mes joje pateiktus duomenis tvarkome tiek, kiek yra reikalinga siekiant atsakyti į užklausą ir palaikyti kontaktą bei, jei pageidaujate užsiregistruoti apsilankymui pas specialistą, iki tol, kol duomenys reikalingi registracijai administruoti.
3.4. Tuo atveju, jei tam tikri Jūsų asmens duomenys bus reikalingi siekiant pareikšti, vykdyti arba apginti teisinius reikalavimus, juos mes saugosime tiek, kiek šie bus būtini tokiems tikslams pasiekti pagal teisminę, administracinę arba neteisminę procedūrą.

4. Jūsų teisės.

4.1. Jūs bet kuriuo metu galite kreiptis į mus raštu (įskaitant ir elektroninę formą) su tikslu pasinaudoti savo turimomis teisėmis: teise pamatyti, kokie Jūsų asmens duomenys yra tvarkomi bei prašyti juos ištaisyti ar ištrinti, reikalauti apriboti duomenų tvarkymą ir teise nesutikti, kad duomenys būtų tvarkomi, taip pat teise į duomenų perkeliamumą.
4.2. Tiek, kiek asmens duomenų tvarkymas grindžiamas sutikimu, Jūs turite teisę bet kuriuo metu atšaukti sutikimą nedarydami poveikio sutikimu grindžiamo duomenų tvarkymo iki sutikimo atšaukimo teisėtumui. Jeigu Jūs turite klausimų, komentarų ar nusiskundimų, susijusių su tuo, kaip mes renkame, naudojame ir saugome duomenis apie Jus, prašome kreiptis el. paštu info@vppcentras.lt
4.3. Jei nesate patenkinti mūsų atsakymu ar manote, kad mes tvarkome Jūsų asmens duomenis nesilaikydami teisinių reikalavimų, Jūs turite teisę pateikti skundą Lietuvos Respublikos Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai.

5. Baigiamosios nuostatos.

5.1. Su šia Politika susijusiems teisiniams santykiams taikoma Lietuvos Respublikos teisė.
5.2. Ši Politika peržiūrima ne rečiau kaip kartą per dvejus metus ir, esant reikalui, atnaujinama. Politikos papildymai ar pakeitimai įsigalioja nuo jų paskelbimo Interneto svetainėje dienos.
5.3. Jei naudositės Interneto svetaine ir mūsų teikiamomis paslaugomis po Politikos atnaujinimo, mes laikysime, kad Jūs neprieštaraujate ir esate susipažinę su atliktais pakeitimais.